Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 2,149 (0.119 secs)
You searched for: collection:gaelic
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
[texts]Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich .. (Volume 1826)
With New Testament and Psalms of David. Each has its own t.p. Psalms have separate pagination
Downloads: 47
[texts]Laoidhe eidir-theangaicht' agus eidir-mhinicht' o chuimh-reannaibh eagsamhail do'n Scrioptur Naomhtha. (Volume 1779) - Church of Scotland. Translations and Paraphrases. Scottish Gaelic. 1779
Alastoir Mac Pharlain = Alexander MacFarlane
Downloads: 46
[texts]Sailm Dhaibhidh ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra, : agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidheilg 's ann Gaillbhearla. (Volume 1778) - Macfarlane, Alexander, fl. 1740-1755
Macfarlane's Psalter; a revision of that of the Synod of Argyll
Downloads: 51
[texts]Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich (Volume 1829) - Edinburgh Bible Society
Printed from the 4o edition of the Society in Scotland for Propagating Christian Knowledge
Downloads: 59
[texts]Leabhar-cheist gu bhi air ionnsachadh roimhe Leabhar-cheist na h-Eaglaise : air eadar-theangachadh gu Gaelic Albanach (Volume 1863)
Title from cover
Keywords: Catechisms, Scottish Gaelic
Downloads: 52
[texts]Leabhar aithghearr nan ceist (Volume 1891) - Westminster Assembly (1643-1652)
Verso of last leaf contains prayers
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 34
[texts]An teagaisg Chriosd (Volume 1871) - MacDonald, John
"This edition of the Gaelic Catechism is authorised to be printed by His Lordship the Right Reverend Bishop Horan, of Kingston, and presented as true Catholic doctrine by John Macdonald, Priest and V.G." -- T.p. verso
Keywords: Catholic Church
Downloads: 37
[texts]Suim an teagaisg Chriosd (Volume 1862) - Butler, Archbishop
"Permisso superiorum." -- T.p
Keywords: Catholic Church
Downloads: 28
[texts]Caraid a' pheacaich (Volume 1867) - Hall, John Vine, 1774-1860
Text in Gaelic, introductory note in English
Keywords: Forgiveness of sin; Theology, Practical; Salvation
Downloads: 29
[texts]Creid agus tearnar thu (Volume 1864) - Sinclair, Allan, 1821-1888
Date suggested by Scottish Gaelic Union Catalogue
Keywords: Faith; Salvation
Downloads: 28
[texts]Caraid nam peacach (Volume 1879) - Hall, John Vine, 1774-1860
Text in Gaelic, introductory note in English
Keywords: Forgiveness of sin; Theology, Practical; Salvation
Downloads: 38
[texts]Mineachadh air Suipeir an Tighearna ; agus, Comhradh cairdeil eadar ministeir agus Criosduidh amharusach, mu dheighinn sacramaid Suipeir an Tighearn (Volume 1879) - Flavel, John, 1630?-1691
Date of publication suggested by Scottish Gaelic Union Catalogue
Keywords: Lord's Supper
Downloads: 23
[texts]Earrann de Dh'Oraid a thugadh seachad fa chomhair Seanadh Ghleann-Eilg 'sa Bhliadhna 1878 (Volume 1879) - Scotland. - Reformed Presbyterian Church. - Synod of Glen Elg
SCO
Downloads: 18
[texts]Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich .. (Volume 1867) - National Bible Society of Scotland
Version of John Smith, John Stuart and James Stuart, revised
Downloads: 37
[texts]Leabhar na h-Urnuigh Choitchionn, agus frithealadh nan sacramaidean : agus riaghailtean agus deasghnathan eile na h-Eaglais (Volume 1895) - Church of England
Imprint from leaf immediately preceding t.p
Keywords: Episcopal Church in Scotland
Downloads: 33
[texts]Sgeulachdan Arabianach = Tales from the Arabian nights (Volume 1897)
Each part has its own t.p
Downloads: 40
[texts]Tiomnadh nuadh ar Tighearn agus ar Slanuighir Iosa Criosd, air a tharruing o'n Ghreugais chum Gaelic Albannaich; agus air a chur a mach le h-ughdarras Ard-Sheanaidh Eaglais na h-Alba (Volume 1888) - National Bible Society of Scotland
The New Testament in a revision of Stuart's version; the psalms in Smith's Metrical Version
Downloads: 35
[texts]Caraid nan Gaidheal = The friend of the Gael : a choice selection of Gaelic writings (Volume 1899) - Macleod, Norman, 1783-1862
Gaelic text, English preliminaries and biographical sketch of the author
Keywords: Macleod, Norman, 1783-1862; Scottish Gaelic prose literature
Downloads: 49
[texts]Leabhraiche an t-Seann Tiomnaidh, air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich. Ann an ceithir earrannaibh. (Volume 1783) - Society in Scotland for Propagating Christian Knowledge
Volumes 1 and 2 published in 1787, volume 3 in 1801, and volume 4 in 1786
Downloads: 39
[texts]Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh. air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich : ann an ceithir earrannaibh (Volume 1820)
Contains the Pentateuch only. No more published
Downloads: 67
[texts]Leabhar na h'Urnuigh Choitchionn, agus frithealaidh nan sacramaidean : agus riaghailtean agus deasghnathachadh eile na h'Eaglais (Volume 1851) - Church of England
Leaf immediately preceding text contains Clar na faire, traisg agus laithean a ghleidhear gu naomh fad na bliadhna (verso blank)
Keywords: Episcopal Church in Scotland
Downloads: 52
[texts]Tiomnadh Nuadh ar Tighearna agus ar Slanuighir Iosa Criosd, eadar-theangaichte o'n Ghreugais chum Gaelic Albannaich (Volume 1892) - Church of Scotland. Translations and Paraphrases. Scottish Gaelic. 1892
With Psalms and Paraphrases (1892?), which has sep. t.p
Downloads: 75
[texts]Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich .. (Volume 1869) - National Bible Society of Scotland

Downloads: 70
[texts]Sailm Dhaibhidh, maille ri Laoidhibh, air an Tarruing o na Sgrioptuiribh Naomha, chum bhi air an seinn ann an Aoradh Dh: air an leasachadh, agus air an cur a mach le h-ughdarras Ard-Sheanaidh Eaglais na h-Alba (Volume 1827) - Church of Scotland. Translations and Paraphrases. Scottish Gaelic. 1827
"Air iarrtus agus costus na Cuideachd Urramaich, a ta chum eolas criosdaidh a sgaoileadh air feadh Gaeltachd agus Eileana na h-Alba."
Downloads: 54
[texts]Sailm Dhaibhidh maille ri laoidhean o'n Scrioptur Naomha chum bhi air an seinn ann an aora' Dhia. (Volume 1798) - Smith, John, 1747-1807
Smith's Psalter, a revision of Macfarlane's revision of the Synod of Argyll version
Downloads: 58
[texts]An t-slighe, air am bheil am peacach air a ghabhail agus a dol a steach ann an coicheangal nan gras : maille ris na comharaibh, a ta dearbhadh, co dhiu tha, no nach 'eil so air a dheanamh (Volume 1826) - Colquhoun, John, 1748-1827
Translation of: Treatise on the covenant of grace
Keywords: Salvation; Covenant theology
Downloads: 43
[texts]Orain agus dana Gaidhealach (Volume 1871) - MacIntyre, Duncan Ban, 1724-1812
Front and rear endpapers contain advert for Gaelic books published by Maclachlan & Stewart, 64 South Bridge, Edinburgh
Downloads: 36
[texts]An camadh 's a' chrannchur, no, Gliocas agus ard-uachdranachd Dh air am foillseachadh ann an amhgharaibh dhaoine : maille ri Cunntas mu bheatha agus mu chlian ughdair (Volume 1845) - Boston, Thomas, 1677-1732
Later editions of "The sovereignty and wisdom of God displayed in the afflictions of men" are entitled "The crook in the lot". The Gaelic version was translated from one of the later editions
Keywords: Church of Scotland; Suffering; Providence and government of God
Downloads: 48
[texts]Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich .. (Volume 1892) - National Bible Society of Scotland

Downloads: 37
[texts]Marbhrainn, a rinneadh air diadhairibh urramach : nach maireann : agus da spioradail eile (Volume 1868) - Macdonald, John, 1779-1849
"An cuigeamh mile"--T. p
Downloads: 32
[texts]Orain agus dana Ghaidhealach ... Songs and poems, in the Gaelic. .. (Volume 1848) - MacIntyre, Duncan Ban, 1724-1812
The title page is missing
Downloads: 40
[texts]Eiseirigh na seann chanain Albannaich, no, An nuadh oranaiche Gaidhealach (Volume 1892) - MacDonald, Alexander, ca. 1695-ca. 1770
Printer named in colophon: Lorimer and Gillies, Printers, Edinburgh
Keywords: Songs, Scottish Gaelic
Downloads: 51
[texts]Dana a chomhnadh crabhaidh nan Ga (Volume 1870) - MacGregor, James, 1759-1828
Preface in English
Keywords: Hymns, Scottish Gaelic
Downloads: 34
[texts]Leabhar: air son na dara buidhne anns na Sgoilibh Gaelach Gluasadach (Volume 1825) - Society for the Support of Gaelic Schools (Edinburgh)
SCO
Downloads: 37
[texts]Beatha agus iompachadh Dhhaill Bochannain : a dh'eug ann an Ranach sa' bhliadhna 1768 (Volume 1844) - Buchanan, Dugald, 1716-1768
Added t.p. in English, entitled: The life and conversion of Dugald Buchanan, who died at Rannach in 1768, (written by himself) : to which is annexed his Spiritual hymns
Keywords: Buchanan, Dugald, 1716-1768
Downloads: 35
[texts]Gairm an De mhoir do'n t-sluagh neo-iompaichte, iompachadh agus bhi beo (Volume 1822) - Baxter, Richard, 1615-1691

Keywords: Conversion
Downloads: 29
[texts]Marbhrainn, a rinneadh air diadhairibh urramach : nach maireann, agus da spioradail eile (Volume 1897) - Macdonald, John, 1779-1849
Gaelic text
Downloads: 32
[texts][A selection of songs on Ireland (Volume 1842) - Moore, Thomas, 1779-1852
Title-page and text in Gaelic
Downloads: 99
[texts]Laoidhean agus dain spioradail : air an tional, agus aireamh mhor dhiubh air an eadar-theangachadh (Volume 1894) - McCallum, Archibald Kelly, 1816-1893
Half title in English: Hymns and spiritual songs
Keywords: Hymns, Scottish Gaelic; Hymns, English
Downloads: 36
[texts]Searmoinean taghta le seirbhisich urramach agus dileas Iosa Criosd (Volume 1852) - Munro, David, schoolmaster
Searmon I / leis an Urramach Eoin Broun -- Searmon II-searmon IV / leis an Urramach Michael Bruce -- Searmon V-searmon VII / leis an Urramach Ralph Erscine
Keywords: Sermons, English
Downloads: 44
[texts]Marbhrainn, a rinneadh air diadhairibh urramach, nach maireann; agus dana spioradail eile (Volume 1846) - Macdonald, John, 1779-1849
SCO
Downloads: 39
[texts]Tiomnadh Nuadh ar Tighearna agus ar Slanuighir Iosa Criosd : eadar-theangaichte o'n Ghreugais chum Gaelic Albannaich (Volume 1825) - British and Foreign Bible Society
Colophon reads: Edinburgh : Printed by D. Stevenson, Printer to the University
Downloads: 39
[texts]Cuairt an eilthirich, no, Turus a Chriosduidh : o'n t-saoghal so chum an t-saoghail ri teachd : fo shamhladh bruadair : ann an da earrainn (Volume 1840) - Bunyan, John, 1628-1688
Translation of: The pilgrim's progress
Downloads: 39
[texts]Gairm do'n t-sluagh neo-iompaichte pilleadh agus a bhi be (Volume 1894) - Baxter, Richard, 1615-1691

Keywords: Conversion
Downloads: 41
[texts]Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich (Volume 1899) - National Bible Society of Scotland
Version of John Smith, John Stuart and James Stuart, revised
Downloads: 51
[texts]Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich (Volume 1888)
"Gaelic 12mo Bible"--T. p
Downloads: 41
[texts]Leabhar nan sonn : gearr-aithris air curaidhean na craoibhe ruaidhe is air diulanaich iomraiteach la an diugh (Volume 1897) - Fraser, Alexander, 1860-1936
[13] p. at end contain adverts
Keywords: Scottish Gaelic literature; Scots
Downloads: 36
[texts]Comhnadh arson aoradh teaghlaich, agus urnuighean diomhair : freagarrach do mhuinntir anns gach staid (Volume 1829) - MacFarlane, Patrick, 1753-1832
Title on added t.p.: A manual of devotion for family and secret prayer : suitable to persons in every situation in life
Keywords: Prayer-books
Downloads: 50
[texts]A choice collection of Gaelic poems, with the third book of Homer's Iliad, translated into Gaelic; to which are added Galgacus's speech to the Caledonians. Pyrrhus and Fabritius, &c (Volume 1813) - Macfarlane, Patrick, Schoolmaster at Appin
[In Gaelic.]
Downloads: 43
[texts]Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albanaich (Volume 1821) - British and Foreign Bible Society
New Testament has sep. t.p. with imprint date 1821
Downloads: 71
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
Advanced search

Sort results by:

Relevance
Average rating
Download count
Date
> Date added

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)